Kyläyhdistys

Yhdistyksen nimi on Saukonojan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Liedon kunta. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Moikkisten, Pettisten, Raukkalan, Rautasuon, Saukonojan, Taka-Raukkalan, Tammenkannon ja Ukuran kylät.

Mitä kyläyhdistys tekee?

Saukonojan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, elinkelpoisuutta, viihtyvyyttä, toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa, sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana.

Kyläyhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa aina seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Syyskokouksessa valitaan myös puheenjohtaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kolmen (3) toimikauden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Talkootyö

Kaikki kyläyhdistyksen tapahtumat ja muut rahanhankinta työt tehdään talkootyönä.